„Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

(Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055,§ 1.)

PROCEDURA PRZYGOTOWUJĄCA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

1. Po zaplanowaniu miejsca i daty ślubu należ uzgodnić tę datę w kancelarii parafialnej. Wtedy też można uzyskać wszelkie potrzebne informacje dotyczące przygotowania do małżeństwa.
2. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński i odbyć indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.
3. Na trzy miesiące przed ślubem należy uzyskać:

- świadectwa chrztu świętego z zaznaczeniem, że są wydane do ślubu kościelnego i z adnotacją o sakramencie bierzmowania (jeśli jej brak, to w parafii bierzmowania należy uzyskać osobne zaświadczenie);
- zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów – w przypadku ślubu konkordatowego, lub Akt ślubu – w przypadku wcześniejszego związku cywilnego.

Zaświadczenia te są ważne tylko 3 miesiące; muszą być zatem wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ślubu.

4. Po uzyskaniu świadectw chrztu św. oraz zaświadczenia z USC oboje narzeczeni razem przynoszą je do kancelarii, gdzie zostaje spisany protokół przedślubny. Strona, która nie jest z tej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po ich wygłoszeniu (zazwyczaj ok. 3 tygodni) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii.
5. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania (do drugiej spowiedzi przedślubnej należy przystąpić na dzień przed ślubem).
6. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii zaświadczenia o odbytej spowiedzi.

Parafią właściwą do załatwienia spraw związanych z sakramentem małżeństwa jest parafia zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniała potrzeba zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać zgodę swego proboszcza lub licencję. Jeśli narzeczeni chcą wszelkie formalności związane ze ślubem załatwiać w innej parafii, wówczas potrzebna jest im do tego zgoda proboszcza jednej ze stron. Jeśli zaś protokół przedślubny spisywany jest w parafii jednej ze stron, a tylko sam ślub ma się odbyć w innym kościele wówczas proboszcz parafii wystawia tzw. licencję, którą należy przedstawić w parafii, w której ma zostać zawarty sakrament małżeństwa.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

Warto podtrzymać zwyczaj oficjalnych zaręczyn, które zawiera się zwykle 6-12 miesięcy przed ślubem.

Należy odpowiednio wcześnie zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Niekiedy warto uczynić to nawet rok wcześniej.

Zachęca się narzeczonych, by wzięli czynny udział w przygotowaniu samej liturgii sakramentu małżeństwa. Pomoże to bardziej świadomie, głębiej i spokojniej przeżyć jeden z najważniejszych momentów w życiu.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat małżeństwa:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1601-1666.

Obowiązujące normy prawne:

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055-1165.