Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

„Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały”. 

(Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1944, s. 319)

W naszej parafii odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Kościół zachęca do adoracji Najświętszego Sakramentu – także indywidualnie, kiedy tabernakulum jest zamknięte.

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. 

(por. KKK 1324)

Msza święta ma nieocenioną wartość przed Bogiem, gdyż jest najskuteczniejszą modlitwą i najdoskonalszą Ofiarą składaną Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Stąd też, jako ludzie wierzący chcemy każdą Eucharystię przeżywać jak najpobożniej i owocnie. Kościół w trosce o duchowe dobro i rozwój pobożności swoich wiernych wypracował warunki dobrego uczestnictwa we Mszy św. (Sobór Watykański II, Konstytucja o Liturgii). Oto one:

 1. Kształtowanie przez Słowo Boże,
 2. Posilanie się przy stole Ciała Pańskiego,
 3. Składanie Bogu dziękczynienia,
 4. Ofiarowanie Niepokalanej Hostii,
 5. Uczenie się składania w ofierze samego siebie.


Rady praktyczne dotyczące przeżywania sakramentu Eucharystii:

 • W przygotowaniu do owocnego udziału we Mszy św. najważniejsza jest troska o stan duchowy, czyli stan łaski uświęcającej. Kiedy jesteśmy w stanie grzechu ciężkiego, powinniśmy jak najszybciej skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, by podczas Mszy św. przyjąć Komunię św.
 • Warto pamiętać o „osobistych warunkach”, których spełnienie sprzyja czynnemu i owocnemu uczestnictwu we Mszy św. Papież Benedykt XVI w„Sacramentum caritatis” zachęca do m.in. skupienia i ciszy przynajmniej przez kilka chwil przed rozpoczęciem liturgii. Pomaga to odciąć się od spraw doczesnych i codziennego zabiegania. Zgiełk świata, pozostawiamy poza murami świątyni, aby w pełnym skupieniu, bez rozproszeń niepotrzebnymi myślami uczestniczyć we Mszy św.
 • Bardzo pomocne jest przeczytanie czytań mszalnych z danego dnia zanim udamy się do kościoła. Warto to zrobić nawet dzień wcześniej.
 • Warto wzbudzić sobie własne intencje, z którymi udamy się na Mszę św., gdyż to mobilizuje do pobożniejszej modlitwy.
 • Przed Mszą św. obowiązuje post eucharystyczny. Polega on na powstrzymaniu się przez godzinę przed Komunią św. od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem wody i lekarstwa. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów skróciła czas postu eucharystycznego do ok. 15 minut dla osób w podeszłym wieku, chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują.
 • Nie jest również obojętną kwestia stroju, w którym udajemy się do kościoła. Mówiąc najogólniej, powinien być stosowny, schludny i odświętny. Ubiór dobry na spotkanie towarzyskie nie zawsze będzie ubiorem właściwym na spotkanie z Bogiem.

Msza św. może być sprawowana w różnych intencjach, np.:

 • za zmarłych
 • za dusze w czyśćcu cierpiące
 • dziękczynne za otrzymane łaski
 • prośba o zdrowie
 • jubileuszowe
 • w rocznicę urodzin
 • imieninowe
 • itp.

Ostateczny charakter i brzmienie intencji zawsze należy uzgodnić z kapłanem.

Intencje mszalne można zamówić w kancelarii parafialnej.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat Eucharystii:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1322-1419.

Obowiązujące normy prawne:

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 897-958.

Wytyczne dotyczące Pierwszej Komunii Świętej


W zakresie przygotowania dzieci do Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii w diecezji Warszawsko-Praskiej obowiązują wytyczne z dnia 5 kwietnia 2006 roku.

Miejscem pogłębiania i rozwijania życia sakramentalnego jest własna parafia zamieszkania. W związku z tym przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii świętej oraz Sakramentu Pokuty i Pojednania powinno odbywać się w parafii zamieszkania dziecka. Należy pamiętać, że takie przygotowanie oprócz elementów wtajemniczających, ma także na celu budzenie świadomości jedności wspólnoty parafialnej, zarówno u dzieci jak i rodziców.

Biorąc pod uwagę specyfikę dużego miasta, dzieci mają także możliwość przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej w swojej grupie szkolnej w parafii, na terenie, której znajduje się placówka oświatowa. Proboszcz tejże parafii odpowiada za organizację szkolnej lekcji religii oraz katechezy sakramentalnej. Wymagana jest wtedy zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na przygotowanie i udzielenie sakramentów razem z grupą szkolną, którą należy przedstawić do końca września.

Kładziemy również na sercu troskę o jedność między poszczególnymi parafiami, a przygotowanie do Pierwszego Pełnego Uczestnictwa w Eucharystii nie może stawać się źródłem konfliktów między rodzicami, czy szkołami.

http://diecezja.waw.pl/3724

 1. Każda parafia organizuje i prowadzi katechezę parafialną dla dzieci, aby ich przygotować do świadomego, pełnego i aktywnego uczestnictwa we Mszy świętej i owocnego korzystania z sakramentu pokuty.
 2. Pierwsza spowiedź i pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy św. winna mieć miejsce zasadniczo we własnej parafii, która jest po rodzinie podstawowym środowiskiem rozwoju wiary. Tę zasadę należy corocznie (we wrześniu) przypominać, wiernym w ogłoszeniach parafialnych. Duszpasterze nie sugerują rodzicom, możliwości dostania zezwolenia od własnego proboszcza, na celebrację tych sakramentów poza parafią, aby wzajemnie nie utrudniać sobie pracy duszpasterskiej i nie przyczyniać się do osłabiania więzi wiernych z własną parafią.
 3. Gdyby zachodziła konieczność, dla uzasadnionych racji, aby uroczystość I Komunijna odbywała się poza parafią, ksiądz proboszcz po wysłuchaniu argumentów rodziców i przeprowadzeniu duszpasterskiej rozmowy, udziela pisemnego pozwolenia na samą tylko uroczystość. Natomiast przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii powinno odbywać się we własnej parafii.
 4. Każda parafia prowadzi spotkania katechetyczno – formacyjne dla dzieci i ich rodziców.
 5. Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.:
  • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko;
  • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych;
  • kierowanie się w życiu codziennym zasadami dekalogu;
  • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez;
  • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii;
  • pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary;
  • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości;
  • troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.